Rotní rozkaz č. 44
Domanince, 11. únor 1939
1) Kontrola osob přicházejících na naše území
Velitelství 12. divize ve Svalavě upozornilo 31. ledna 1939, že podle hlášení okresního styčného důstojníka osoby překročivší demarkační čáru na naše území na dočasnou propustku nejsou kontrolovány, ba staly se případy, že tyto osoby na našem území trvale zůstaly. Staly se také případy, že osoby, jimž byla žádost o překročení dem. čáry zamítnuta, vymohly si toto povolení v jiném úseku. Zařiďte, aby byla kontrola na hranicích i uvnitř země zvýšená, aby se podobné případy nemohly stát.

2) Úprava služby polních stráží
Při prohlídce vykonané velitelem praporu byla zjištěna řada nepřístojností ve výkonu služby i v ubikacích mužstva. Stal se případ, že velitel stráže hlásil se veliteli praporu aniž by byl řádně ustrojen, jiný opět vzdálil se ze svého SV, aniž by si byl ustanovil svého zástupce a dokonce jeden velitel byl nalezen v hostinci, kde popíjel se svými podřízenými. Taktéž v ubikacích byl shledán velitelem praporu u některých družstev velký nepořádek. Příslušníci družstev aniž by si vyžádali povolení od velitele družstva, resp. čety, se samovolně vzdalují od své jednotky aneb to činí s vědomím nadřízeného velitele, což je v jednotlivých případech nepřípustné a oslabuje to značně pohotovost jednotky.

3) Odstřel zvěře – zákaz
Množí se stížnosti, že příslušníci vojska a praporu StOS odstřelují v soukromých nebo i státních revírech polní, vysokou i černou zvěř. Činů těchto několika jedinců je využíváno maďarskou rozhlasovou propagandou k nepříznivým kritikám kázně čsl. vojska a všech jednotek spolupůsobících při vojenském střežení státní hranice. Na rozkaz velitelství 12. divize zdůrazňuji proto všem podřízeným jednotkám StOS všeobecný zákaz odstřelu zvěře a zároveň nařizuji, aby sami v zájmu udržení dobré pověsti věnovaly zvýšenou pozornost všem osobám, zabývajícím se pytláctvím na úkor dobrého jména armády a všech jejích složek.

4) J. Toth, doz. f.s. – přidělení
K proponovanému oddělení fin. stráže v Dovhém přiděluji na žádost vrchního inspektorátu finanční stráže ve Velkém Berezném doz. f.s. Jana Totha z 1. čety a zařazuji jmenovaného k výkonu StOS služby u 2. čety. Výše uvedený hlásí se dne 15. 2. 1939 u velitele 2. čety na Šuhoši.

5) Prohlídka zbraní – nařízení
Současně s výplatou požitků dne 14. 2. 1939 provedu u 1., 2. a 3. čety prohlídku všech kulometů, veškerých pušek, pistolí a raketových pistolí, vyjímaje pušky resortní četnictva a fin. stráže. Začátek prohlídky dne 14. 2. 1939 v 9 hodin v Ruských Komárovcích u družstva Pavelka. U 2. čety v 10.15 hod. v Dovhém a v 11.00 hod. na Šuhoši. U 3. čety v 11.45 hod. v Podhrbu a ve 12.45 hod. na Bervinkoši. Veškeré zbraně připravte k prohlídce ve vhodné místnosti, pokud to místní poměry dovolují. Zbraně musí býti na sucho vyčištěné. Kulomety a závěry pušek nerozebírejte. Bodáky na puškách nasazeny. U prohlídky budou přítomni velitelé čet a družstev osobně. Upozorňuji, že k prohlídce nutno předložiti kulomety, pušky a raketové pistole vojenské správy, a taktéž zbraně, kterými jsou vyzbrojeny vojenské posily StOS.

6) Hlášení stavu – předložení dodatečně
Urguji periodické hlášení stavu u 2. čety, která toto nepředložila dodnes (ani k 5. 2., ani k 10. 2.). Nedodržení termínu předlohy odůvodněte a předložte hlášení k 10. 2. 1939 dodatečně.

Ukončeno v 21.30 hod.
Velitel roty StOS
polic. kpt. výk. Novosad v.r.

Rotní rozkaz č. 58
Domanince, 6. březen 1939
1) Reorganisace roty – nařízení
V důsledku rozkazu velitele roty praporu StOS a ze služebních důvodů provádím dnem 6. t.m. reorganisaci roty StOS podle rozdělení uvedeného v přílohách, které vydávám současně všem příslušným velitelům čet. Velitelé čet provedou veškeré nařízené změny během dnešního dne. Přemístění jednotlivců na nová stanoviště provedou tak, aby nebyl narušen chod služby u jednotlivých polních stráží na dem. čáře. Dne 7. 3. 1939 předloží mi ti velitelé čet, u kterých nastala změna, přesné hlášení počtů, která se jinak předkládají periodicky každý pátý den, aniž by další předlohy těchto hlášení stavu byly měněny.

2) Úprava služby polních stráží
Při prohlídce vykonané velitelem praporu byla zjištěna řada nepřístojností ve výkonu služby i v ubikacích mužstva. Stal se případ, že velitel stráže hlásil se veliteli praporu aniž by byl řádně ustrojen, jiný opět vzdálil se ze svého SV, aniž by si byl ustanovil svého zástupce a dokonce jeden velitel byl nalezen v hostinci, kde popíjel se svými podřízenými. Taktéž v ubikacích byl shledán velitelem praporu u některých družstev velký nepořádek. Příslušníci družstev aniž by si vyžádali povolení od velitele družstva, resp. čety, se samovolně vzdalují od své jednotky aneb to činí s vědomím nadřízeného velitele, což je v jednotlivých případech nepřípustné a oslabuje to značně pohotovost jednotky.

V důsledku výše uvedeného nařizuji: O řádný chod služby u družstev zasadí se denně velitelé čet, přičemž budou dbáti toho, aby se výše uvedené závady již více nevyskytovaly. Na stanovených místech (stanovištích), které byly již dříve určeny, musí býti bezpodmínečně vystavován ve dne jeden strážný. Taktéž ubikace mužstva musí býti i ve dne střeženy. V noci nutno vystavovati zásadně dva strážné na stanovištích a jednoho strážného u ubikace jako ve dne. Družstvo Dovhé staví hlídku poblíže hostince u dem. čáry, Šuhoš pak na rozcestí silnice. Letiště staví dva strážné v noci u Grünfelda a na Jankovské cestě jednoho strážného ve dne. V noci jednoho strážného u hangáru na letišti.

Ústroj: Ústroj strážných na stanovišti jest zásadně na všech stanovištích puška, bodák nasazen, sumky, náboje (45 náb.). Puška je vždy nabita. Ústroj v ubikacích nutno naříditi podle okolností. V době, kdy je nařízena pohotovost, jest nutno aby každý byl připraven ihned nastoupiti do zbraně. Není-li nařízena pohotovost, odpočívá odstrojen jen ten, kdo předal službu strážného. Ve dne pak mohou odpočívati všichni příslušníci družstva podle počtu příslušníků. Volného času využijte k provádění pořádku v ubikacích a jiným potřebným pracím, jako čištění zbraní, oděvu, prádla apod.

Poplach: Pro případ poplachu musí každý jednotlivec vědět kde je jeho stanoviště a jaký je jeho úkol za poplachu. Velitelé čet provedou občas u družstev cvičný poplach a odstraní závady.

Spojení: Mezi jednotlivými družstvy a četami musí býti udržováno denně pravidelné spojení spojkami. Vysílání spojek si zařídí u čet velitelé po dohodě se sousedem. Velitelům čet a družstev zakazuji, aby se zařazovali dobrovolně do strážní služby, protože jejím výkonem zanedbávají pak výkon služby velitelské, která jest odlišná od služby strážní. Velitelé družstev jsou mi odpovědni za to, že každý příslušník družstva věnuje svému tělu náležitou péči z hlediska zdravotního tím, že nařídí pravidelné převlékání čistého prádla a pravidelné koupání podle možnosti a technických okolností. Kontrolu provedou namátkou velitelé čet. O provádění výše uvedených opatření se osobně přesvědčím ihned po provedení reorganisace.

Ukončeno v 22.15 hod.
Velitel roty StOS
polic. kpt. výk. Novosad v.r.

(c) Codyprint 2017