Pokyny pro ženijní výcvik u Ženijního pluku 2 Uralský
Zvláštní ženijní výcvik bude proveden v době od 7. do 24. července 1937, cvičení budou příslušníci praporů SOS Hodonín (pět mužů), Znojmo (devět mužů) a Moravské Budějovice (pět mužů). Vrchním dozorem nad výcvikem pověřuji pplk. žen. Samka, instruktorem určuji por. žen. Sršně, přidělen čet. asp. ing. Samsony. Velitelem kurzu jest prap. četn. František Šilhánek, četn. stanice Strážnice (prapor SOS Hodonín), zástupce velitele jest št. strážm. Oldřich Baloun, četn. stanice Hevlín (prapor SOS Znojmo).
Po dohodě s veliteli praporů SOS bude kladen důraz na výcvik:
a) v ničení – provádění příprav k ničení a roznětu dle plánů ničení; kontrola činnosti roznětových hlídek, ev. schopnost opravit poruchy v roznětovém vedení po odchodu ženijních a zákopnických jednotek od objektu, samostatné ničení menších objektů (do cca 50 až 100 kg ekrazitu), hlavně přiloženými náložemi a trhavinami civilního průmyslu; přerušování komunikací, zejména železných mostů a železničních tratí (příslušníci musí vědět jak a čím mohou provádět každé ničení).
b) v zatarasování – hlavně komunikací proti motomechanizovaným jednotkám a v prvé řadě proti OA všech druhů.
c) v úpravě terénu – zásady úpravy terénu pro boj puškou a kulometem, skryt proti leteckému pozorování, úkryty proti leteckým pumám – všechny tyto složky hlavně jako návod, jak využít terénní předměty ke skrytu a úkrytu, neboť k zvláštním umělým výkopům dojde jen málokdy (sklepy budov, střechy stavení, stromy apod.) Znalost úpravy terénu za boje v lese (sruby) v hornatém terénu (skála) a na vodních tocích (spodní voda).
d) v organizaci ženijního vojska a taktice – poznat povšechně činnost žen. vojska a zákopnických jednotek v pohraničí (hierarchie, s kým spolupracovat, kde ženijní orgány hledat atd.); objasnit zásady provádění boje slabými silami na široké frontě (nenechat se připoutat); podat návod, organizovat ženijní práci s civilním obyvatelstvem (předáci, materiální rozvrhy, získání materiály, rekvizice atd.).
e) ve zpravodajství – čeho si ze ženijního hlediska všímat (místa vhodná pro zatarasování – hlavně ničení – jak poznat přípravy k sabotáži trhavinami a minami, označování terénních míst vhodných pro nepřítele atd.
f) mimoto se frekventanti zúčastní cvičení III. praporu v ničení polním způsobem a provedou dne 24. července cvičení v trhání na ostro.
Podrobné týdenní rozvrhy předmětů výcviku vydává pplk. žen. Samek v devíti výtiscích. Výcvik bude probíhat denně od 6 do 11 hod. a od 13 do 17 hod. čítajíc v to pochody na cvičiště Hvězda, kde bude výcvik konán, a zpět. Výdej stravy buď na cvičišti Hvězda (při celodenním zaměstnání) neb v táboře (je-li odpoledne teoretické vyučování). Vydání rozkazů pro příští den bude prováděn v 17 hod. po příchodu do tábora, načež následuje volná vycházka. Se zřetelem k intenzitě výcviku doporučuji návrat do ubikací nejpozději do 23 hodin. Za účelem studia povoluji svítit v klubovně vojenského zátiší (bude-li přítomno nejméně pět frekventantů) do 22 hodin.

Velitel pluku plk. gšt. Jan Polívka
Bratislava, 21. června 1937

(c) Codyprint 2017