Poměry, navyklé dosud na pravidelnou frekvenci 100 až 200 absolventů ročně, musily prostě objevit v sobě tolik pružnosti, energie a pohotovosti, že mohou posloužit také pěti sty nováčky — je-li třeba.

A velitel tak zvaného doplňovacího oddělení, velitel stráže bezpečnosti Buršík spolu se školním referentem sboru vrchním okresním inspektorem Odvárkou to prostě dokázali a dokazují nadále silami vlastního policejního sboru i v oblasti teoretické.

Při pohledu na stroj, který kandidáta ráno uchopí a žene jej přes všecky druhy tvrdé práce ducha i těla až do večera, byl by geniální Karel Borovský jistě nerazil svůj slavný povzdech, „Bože, kéž jsem policajtem...“

Mlýn svalů i nervů začíná docela vojensky ranní půlhodinkou, od 8 do 14 sedí se v učebnách na teoretických přednáškách, odpoledne se cvičí nebo opakuje studium z rána, někdy také oboje v témže odpůldni. Když po večerní, sotva dvouhodinové přestávce, jde kandidát policejní služby v devět spát, je to věru zasloužený odpočinek. Touha užít něco z Prahy večerní je brzy oslabena nejen předpisem o večerce, ale i zdravou, fysiologickou únavou. Logika náhody určila počet teoretických předmětů na 13: kriminalistika, praktická služba, státní právo, právo správní, nauka o zbraních, místní pražské policejní předpisy, nauka o obraně proti leteckému útoku (ta se vyučuje již 3 roky), služební řád, místní znalosti, čeština, zdravověda, výcvik vojensko-technický, od určité doby i němčina. To vše mimo samozřejmý řád trestního práva, který je pro strážníka chlebem právě tak, jako pro vojáka taktika a pro malíře nauka o perspektivě.

Československá policie

Stráž bezpečnosti neboli státní policie se skládala ze sboru uniformovaného a neuniformovaného. Uniformovaný sbor byl ozbrojen, řízen po vojenském vzoru a vykonával pořádkovou službu. Příslušníci neuniformovaného sboru prováděli službu zpravodajskou, pátrací, daktyloskopickou apod.; vytvořili tak základ pozdější kriminální služby. Působnost státní policie byla v obvodech větších statutárních měst, na venkově konalo bezpečnostní službu četnictvo.

„Již čtvrtý rok chrlí pražské učiliště 500 nových strážníků ročně – diktát státní potřeby pohraničních měst.