Vždy několik oddělení finanční stráže je podřízeno inspektorátu finanční stráže, který jejich službu kontroluje a při zvláště důležitých případech i sám řídí. Všechna oddělení a inspektoráty finanční stráže v jedné zemi (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus) jsou podřízeny zemskému finančnímu ředitelství, u něhož je pro dozor nad službou finanční stráže zřízen zemský inspektor finanční stráže. V nejvyšší instanci podléhá finanční stráž ministerstvu financí, u něhož je pro dozor nad službou finanční stráže ustanoven ministerský inspektor finanční stráže.
Finanční stráž, konajíc první z úkolů jí uložených, totiž střežení celních hranic, zabraňuje páchání celních, valutových a jiných důchodkových trestních činů, čímž přispívá nejen k ochraně celního důchodku a k zvýšení státních příjmů, nýbrž i k ochraně národního hospodářství. Plněním druhého z úkolů přispívá finanční stráž k tomu, aby do republiky nepřicházely nežádoucí a mnohdy nebezpečné živly a aby do území našeho státu nebyla vnášena a zde šířena činnost nesrovnávající se s naším právním řádem a státním zřízením. Přispívá tudíž finanční stráž v tomto směru ke klidnému politickému vývoji v našem státě a k ochraně jeho občanstva.
Mimořádné důležitosti nabývá zejména v poslední době další úkol finanční stráže, totiž spolupůsobení při vojenské ochraně státních hranic.