Po zřízení Československého státu byla dosavadní finanční stráž zákonem čís. 28 Sbírky zák. a nař. z r. 1920 zrušena a nahrazena pro vnitrozemskou službu důchodkovou kontrolou a pro službu pohraniční finanční stráží pohraniční.
Později, a to celním zákonem v roce 1927, bylo zavedeno pro tento hraniční strážní sbor opětně staré pojmenování finanční stráž. Podle nynějšího právního stavu je finanční stráž československá ozbrojený a stejnokrojem opatřený sbor, jehož kázeň je přizpůsobena kázni vojenské; skládá se jednak z úředníků, jednak ze zřízenců a pomocných zřízenců. Do sboru může býti přijat při splnění ostatních předepsaných podmínek jen ten, kdo vykonal zákonnou vojenskou povinnost. Služební stejnokroj finanční stráže je značně podobný stejnokroji vojska, má však určité typické známky vyznačující, že jde o orgán finanční stráže. Takovou typickou známkou je tmavozelená stuha na čepici a iniciálka z písmen F. S. na výložkách. Vyzbrojeni jsou zřízenci finanční stráže puškou, úředníci pistolí.
Úkolem toho sboru je v prvé řadě střežiti celní a státní hranice Československé republiky. Za tím účelem je podél celých hranic Čs. republiky zřízeno několik set oddělení finanční stráže. Každému oddělení je přikázán určitý úsek státní hranice s přiléhajícím prostorem celního pohraničního pásma, tj. pásma do hloubky asi 10 km od státních hranic. V přikázaném úseku konají příslušníci finanční stráže přidělení tomu kterému oddělení svoji službu tím způsobem, že pochůzkami příp. hlídkováním dohlíží na přechod osob a přestup zboží přes celní hranici, dozírají na pohraniční osobní styk, zabraňují celním a jiným důchodkovým trestním činům a zabraňují vstupu a výstupu osobám, které se nemohou náležitě prokázati.
Československá finanční stráž

Tento sbor a jeho úkoly jsou naší veřejností namnoze málo známy. Obyčejně si většina občanstva představí, když slyší výraz finanční stráž, ony zaměstnance oblečené do uniformy barvy hlinité, se kterými přichází do styku u čs. celních úřadů, při přejezdu čs. hranic, nebo se kterými přichází do styku při úřadech potravní daně. To ovšem je velmi neúplná představa o úkolech a službě finanční stráže, a proto je třeba podati veřejnosti přehled poněkud úplnější.
Finanční stráž byla zřízena v r. 1842 sloučením sboru pohraničních myslivců a sboru důchodkové stráže. Určena byla k výkonu finanční policie na hranicích i ve vnitrozemí se subsidiární povinností vykonávati i policii bezpečnostní a vojenskou, nebylo-li by na místě orgánu k tomu v prvé řadě příslušného.