Plnění uvedených úkolů finanční stráže není ovšem bez nebezpečí, jak dokazují případy zranění a zabití příslušníků finanční stráže, a je značně namáhavé, ježto služba finanční stráže musí býti konána bez ohledu na dobu a počasí, mnohdy v nepříznivém terénu.
Jednotliví příslušníci finanční stráže konají ovšem svoji službu i u jiných finančních úřadů, a to zejména u úřadů celních, pak u úřadů potravní daně a u důchodkových kontrolních úřadů, jakož i v podnicích podrobených stálému důchodkovému (celnímu) dozoru. K těmto službám bývají přidělováni povětšině zaměstnanci již starší, kteří vykonali svoji povinnost ve službě hraniční a stali se k této službě pro nemoc nebo úraz méně způsobilými.