K pozorování mají býti volena taková místa, která by zvědové mohli vypátrati jen s obtíží, obzvláště však nemají býti pro ně vybírány cesty, nýbrž jen místa vedle nich. Cesty pak mají býti obsazovány jen v případech nevyhnutelné nutnosti. V noci se doporučuje obsaditi spíše údolí (nížiny) než návrší. Návrší míti raději za sebou než před sebou, protože při tomto postavení jsou osoby a předměty zřetelnější.
Při setkání s osobami podezřelými z podloudnictví nebo jiného přestoupení zákonů má je hlídka finanční stráže vyzvati zvoláním: „Stůj, finanční stráž!“ k zastavení. Jsou-li ozbrojeny, nebo mají-li při sobě nástroje způsobilé k užití násilí, vyzve je k jejich okamžitému odložení. Nechá je potom po jednom se přiblížiti, aby se prokázaly. Výzvu k zastavení nemá hlídka zvolati, dokud vzdálenost nepřipouští snadné dorozumění a výzvu má nejméně jednou zřetelně opakovati. Neuposlechne-li, či neuposlechnou-li osoby tohoto vyzvání a pokračují v cestě, smí orgán finanční stráže použíti proti nim služební zbraně takovým způsobem, jenž postačí k tomu, aby jeho výzvy bylo uposlechnuto, pokud tím neohrožuje jiných osob. Zbraně může ovšem použíti též v případě násilného útoku na něho podniknutého, nebo když mu tento přímo hrozí, nebo když nemůže jinak překonati odpor strany, snažící se zmařiti jeho služební výkon.
Je-li pozastavená osoba důvodně podezřelá, že ve svém šatě nebo pod ním skrývá nějaké zboží, které ušlo celnímu řízení, nebo věc, jež by mohla býti důkazem v důchodkovém trestním řízení, opravňuje celní zákon orgán finanční stráže, aby pro nebezpečí zprodlení provedl její tělesnou prohlídku. Smí ovšem prohlížeti jenom muže.

Tělesnou prohlídku ženské osoby provádí vždy důvěryhodná žena. Této prohlídce smějí býti přítomny jen ty osoby, které si podezřelé žena vyžádala za svědky. Na místě samém může hlídka fin. stráže prohlížeti podezřelého muže jen s jeho souhlasem.

Nesouhlasí-li pozastavený s prohlídkou na místě, popř. není-li prohlídka ze slušnostních nebo jiných důvodů na místě možná, odvede ho hlídka k nejbližšímu úřadu, buď celnímu, obecnímu, nebo bezpečnostnímu, kde prohlídku vykoná. Orgánu je uloženo, aby úzkostlivě zachovával slušnost a vyvaroval se nápadností a před započetím prohlídky, aby vyzval osobu k dobrovolnému vydání věci, nebo k rozhalení oděvu tak, aby prohlídka mohla být vykonána.“

(z článku zem. inspektora fin. stráže Dr. Františka Nováka, 1947)